Alrø Kirkegård

Ordensbestemmelser §30


1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.

2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid

4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden

5. Kirkegården tilhørende redskaber som benyttes af gravstedsbrugere skal efter endt brug straks sætte tilbage på deres plads

6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes

7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede

8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt

9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt

10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse

11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes

12. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården

13. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for ral-belægning på gravsteder eller arealer

14. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke

15. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget

16. På gravsteder må kun benyttes belægninger godkendt af kirkegårdsudvalget

Alrø Kirkegård, Alrøvej 353, Alrø, 8300 Odder, Odder Provsti, Århus stift, Alrø Menighedsråd 2012Kirkegårdstakster Odder Provsti – klik HER


Fællesgravplads anonym
Nedsættelse af urnen finder sted uden nogen form for angivelse af begravelsessted i det græsklædte areal. Der må ikke opsættes sten eller markeringer, og blomster stilles i den nedgravede vase eller henlægges ved den fælles mindesten.

Urnen nedsættes af graveren i den normale arbejdstid
Enhver, der bor i sognet, har ret til for sig og sin familie at få gravplads på kirkegården. Men også udensogns boende, som har særlig tilhørsforhold feks. hvis nære slægtninge er begravet på kirkegården, kan få gravplads efter aftale med sognepræsten eller menighedsrådet. Der kan ikke træffes aftale om et bestemt gravsted, før det skal bruges.

Gravstedsbrev

Til et gravsted hører et ”gravstedsbrev”. Gravstedsbrevet er en skriftlig aftale mellem menighedsrådet og gravstedsindehaveren, som ofte er en af de nærmeste pårørende.

Fredningstid
Fredningstiden for urner er 12 år og 25 år for kister. Det betyder at der i denne periode ikke kan nedsættes andre urner eller kister på denne ene gravplads. På individuelle gravsteder med mere end 1 plads, kan der i løbet af fredningstiden nedsættes kister og urner i de øvrige gravpladser på gravstedet.


Ren– og vedligeholdelse af gravstedet
Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets ren – og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Ren – og vedligeholdelse af individuelle gravsteder kan enten varetages af gravstedsindehaveren selv, eller man kan overdrage det til kirkegården på en 1-årig aftale til den til enhver tid gældende takst. Der kan også træffes aftale om at tegne et ”legat” på et individuelt gravsted. Når man tegner et legat, forpligtes kirkegården til at varetage ren– og vedligeholdelsen af gravstedet, udskiftning af forvoksede eller udgåede planter samt jordopretning ved jordsætning, legatet kan tegnes til også at omfatte grandækning af gravstedet og udplantning af forårs – og sommerblomster. Hele beløbet indbetales ved aftalens indgåelse, der minimum skal dække hele fredningsperioden. Ens for gravpladser i fællesplæne og gravsteder i fællesplæne med navneplade er: at det er obligatorisk at tegne ”legat” for hele fredningsperioden. Et ”legat” er en aftale om ren – og vedligeholdelse af gravpladsen eller gravstedet. Vedligeholdelsen omfatter slåning af græs og kantklipning ved navneplade.
Andre ydelser som pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af gravminder med indskrift o. lign. kan varetages af kirkegården mod særskilt betaling.

Priser
Henvendelse vedr. priser på vedligeholdelse m. m. rettes til graver eller kirkeværge. Adresser, e-mails og telefonnummer findes her på hjemmesiden Generelle priser for Odder Provsti HER


Almindeligt gravsted
Gravstedet er beregnet til kistebegravelse, 1 og 2 pladser, dog kan der i alle gravsteder nedsættes urner. De enkelte gravsteder er omkranset af hække, der vedligeholdes af kirkegården. Der kan opsættes gravminder efter eget valg, ligesom beplantning kan udformes efter ønske. Vedr. belægning se ordensbestemmelser. Graveren er gerne behjælpelig med råd og vejledning.

Urnegravplads ( ca. 1,30x 1,30m )
Plads til 2 urner. De enkelte gravsteder er omkranset af hække, der vedligeholdes af kirkegården. Der kan opsættes gravminde efter eget valg max. 50 x 50 cm. Samt beplantes efter eget ønske, dog med hensyntagen til gravstedets størrelse. Vedr. belægning se ordensbestemmelser. Urnen nedsættes af graveren i den normale arbejdstid. Fællesgravplads i plæne med navneplade. Navneplade, 30 x 40 cm. af natursten i samme farvenuance som øvrige navneplader, nedlægges i niveau med græsset og i symmetri med øvrige navneplader.
Afskårne blomster kan stilles i den nedgravede vase, der hører til hver gravplads, eller henlægges ved navnepladen. Der må ikke sættes planter i jorden ved gravstedet. Arealet vedligeholdes af kirkegården. Urnen nedsættes af graveren i den normale arbejdstid.